ระบบจะเปิดให้ประเมินตั้งแต่วันที่ :2018-03-12ถึง :2018-03-31

สำหรับนักศึกษา

Student code
รหัสนักศึกษา

Indentification Number
เลขประจำตัวประชาชน

*กรณีนักศึกษาวิทยายาลัยนานาชาติใช้รหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษา

เข้าระบบ

สำหรับอาจารย์

สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 

คู่มือการใช้งาน : [สำหรับผู้บริหารคณะฯ] [สำหรับอาจารย์] [สำหรับนักศึกษา]

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทร 02-890-1801-9,02-466-9000
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Google Chorme, IE 8+ และ Firefox 3+ Best Preview 1024x768